Program Genel Bilgileri


 

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir bölüm olarak Diploma Programı sunmak

AMAÇLAR:

Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda işletme bölümündeki öğrenciler;

1-Bugün veya uzmanlaştıktan sonra, kullanacakları işletme ve iktisat politikalarının temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları tanımlayabilme

2-Bugün veya uzmanlaştıktan sonra, kullanacakları faklı disiplinlerin temel kavramlarını bilmelidirler.

HEDEFLER:

Ülkenin işletme ve ekonomi politikasını yönlendirecek mezunlar vermek, bu yönde nitelik kazanacak öğrencilerin her dersten en yüksek kazanımı sağlamasını mümkün kılmak.

Halen çalışma hayatı içinde bulunan eski mezunlarla öğrencilerin buluşturulması, danışmanlık faaliyetlerini artırılması ve daha etkin hale getirilmesi, zorunlu olmamakla birlikte staj yapılmasının teşviki ve desteklenmesi söz konusudur.

Programın geliştirilmesine yönelik olarak her eğitim-öğretim yılında, güz ve bahar dönemlerinde bir defa öğrenci anketle yapılması, ayrıca çeşitli dönemlerde öğrencilerle yüz yüze görüşülerek, eğitim programı hakkındaki olumlu ve olumsuz düşünceleri ile beklentilerinin alınması, programın geliştirilmesine yönelik öğretim elemanlarının değerlendirmelerinin alınması planlanmaktadır. Halen çalışma hayatı içinde bulunan eski mezunlarla öğrencilerin buluşturulması, danışmanlık faaliyetlerini artırılması ve daha etkin hale getirilmesi, zorunlu olmamakla birlikte staj yapılmasının teşviki ve desteklenmesi söz konusudur.

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip ve gelişen teknoloji entegreli bir bölümdür.

 

Bir çok üniversitede ulusal ve uluslararsı üniversitede mevcuttur.

GÜÇLÜ YÖNLER:

Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte, derslerde teorik bilgilerin yamsır uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda çok sayıda kaynak sunmaktadır.

ZAYIF YÖNLER:

Programın henüz yeterli düzeyde tanınmaması en önemli dezavantajı olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

2009-2010 Eğitiıjn-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Henüz mezun verilmemiştir. Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılı Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanaı Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarım İlişkin Kararı'na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi'ne göre yapılmaktadır. 

Programdan mezun olan öğrenciler; iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş vb.), bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.

İşletme Lisans Mezunu

Programın öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli 240 AKTS'yi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve İktisat Fakültesi Lisans Öğretim vı Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

E-BULTEN